ARK:n säännöt

ALUEHARVINAISUUSKOMITEA (ARK), Birdlife Kanta-Häme

 

1. Aluerariteettikomitea (ARK) ja sen tarkoitus 

Aluerariteettikomitea (ARK) on BirdLife Kanta-Hämeen asettama toimikunta, ja siihen sovelletaan BirdLifen ‘Ohjetta toimikunnille ja niiden jäsenille´, paitsi milloin näissä säännöissä toisin määritellään. 

ARK:n säännöt vahvistaa BirdLife Kanta-Hämeen hallitus, joka myös ratkaisee sääntöjen tulkinnasta mahdollisesti syntyneet erimielisyydet. 

ARK ylläpitää luetteloa Kanta-Hämeessä tavatuista lintulajeista ja alalajeista. ARK tarkastaa alueella tehdyt havainnot ylläpitämänsä listan mukaisista lintuharvinaisuuksista. ARK julkaisee vuosittain raportin, johon se pyrkii keräämään havainnot lintuharvinaisuuksista mahdollisimman kattavasti. ARK myös arkistoi sille toimitetut harvinaisuuksia koskevat dokumentit. 

 

2. Kokoonpano 

Komiteaan kuuluu viisi (5) jäsentä. Komitea valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Nämä tehtävät voidaan yhdistää mikäli niin halutaan. Puheenjohtajan valinnan vahvistaa BirdLife Kanta-Hämeen hallitus.

Jäsenen toimikausi on 5 vuotta. Uuden jäsenen valinnan vahvistaa BirdLife Kanta-Hämeen hallitus ARK:n ehdotuksesta. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelle kaudelle. 

 

3. Toiminta 

3.1 Havaintojen käsittely ja päätöksenteko 

ARK tarkastaa havainnot, jotka on tarkoitus julkaista sen omassa katsauksessa tai muussa tieteellisessä faunistisessa julkaisussa. Tarkastusta vaativat havainnot määritellään näiden sääntöjen kohdassa 4.

Havaintoilmoitus toimitetaan ARK:lle lomakkeella. Mahdolliset muut dokumentit (esimerkiksi alkuperäismuistiinpanot, valo- tai piirroskuvat, video, äänite) lähetetään ilmoituksen mukana. 

Kukin jäsen perehtyy havaintoon liittyvään aineistoon ja antaa kirjallisen lausunnon. Vaihtoehdot ovat 

A) Hyväksytään. 

B) Tiedot riittämättömät määrityksen hyväksymiseksi. 

C) Hylätään, määritys todennäköisesti tai varmasti väärä. 

D) Pidättyy tässä vaiheessa äänestyksestä. 

ARK:n jäsen jäävää itsensä omien havaintojensa käsittelystä. Havainnon hyväksymiseen ensimmäisessä äänestyksessä vaaditaan, että kaikki äänet ovat A. Muissa tapauksissa havainto otetaan käsiteltäväksi kokouksessa tai sähköisellä foorumilla. Keskustelun jälkeen havainnosta äänestetään. 

Havainnon hyväksymiseen vaaditaan, että korkeintaan yksi ääni on muu kuin A. Vähintään 2 B- tai C-ääntä johtaa havainnon hylkäämiseen. Muussa tapauksessa ARK laatii suunnitelman jatkokäsittelystä, jonka tuloksien esittämisen jälkeen havainnosta äänestetään uudestaan ja palataan edellä kuvattuun menettelyyn. 

ARK:n sihteeri pitää kirjaa ARK:lle lähetetyistä havainnoista ja niiden käsittelystä. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa. ARK pyrkii kokoontumaan vähintään kerran vuodessa päättämään ratkaisematta jääneistä havaintoilmoituksista ja käsittelemään mahdollisia muita komitean työskentelyyn liittyviä asioita. 

Muissa kuin yksittäisen havainnon hyväksymiseen liittyvissä kysymyksissä AHK tekee ratkaisut enemmistöpäätöksellä. 

ARK:n sihteeri ilmoittaa tehdyistä ratkaisuista havainnon ilmoittajalle. 

 

4. Käsiteltävät havainnot 

ARK:n käsiteltäväksi kuuluvat seuraavat Kanta-Hämeessä tehdyt havainnot: 

  • ARK:n laatimassa luettelossa mainitut lajit ja alalajit 

  • Ennätysaikaiset ja -myöhäiset havainnot 

  • Havainnot, jotka ARK päättää ottaa käsiteltäväkseen erityisestä, kulloinkin mainittavasta syystä.

 

Birdlife Kanta-Häme

BirdLife Kanta-Häme ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi | Tietosuojaseloste