Aluerariteettikomitea

 

ARK:n tarkoitus ja toiminta

BirdLife Kanta-Häme ry:n Aluerariteettikomitea tarkastaa yhdistyksen
toimialueen havainnot ylläpitämänsä listan mukaisista alueharvinaisuuksista sekä ylläpitää
yhdistyksen toimialueen lajilistaa. ARK:n tavoitteena on ylläpitää kriittisesti ja yhdenmukaisesti
suodatettua havaintoaineistoa, jonka avulla seurataan alueellisten harvinaisuuksien esiintymiskuvaa.
Keskeistä ARK:n toiminnassa on havaintojen määritysperusteiden arviointi; ovatko tarkasteltavien
havaintojen määritysperusteet riittävät harvinaisuuskontekstissa esitettyjen dokumenttien
perusteella. Arvioinnin taustalla ovat yhdenvertaiset kriteerit lajinmääritykseen riittävistä
tuntomerkeistä sekä olosuhteiden arviointi, eli määritysperusteiden on oltava arvioitavissa
ulkopuolisesti. Havaintokriteereistä lisää alempana kohdassa ”Alueharvinaisuuksien
ilmoittamisesta”.
Lähtökohtaisesti ARK ei ota kantaa lajinmäärityksen oikeellisuuteen, vaan siihen onko
lajinmääritys perusteltua esimerkiksi kirjallisen kuvauksen tai muiden dokumenttien perusteella,
ellei väärää määritystä esimerkiksi valokuvista pysty suoraan osoittamaan. ARK:n
julkaisukelpoiseksi toteamat havainnot pidetään lintuhavaintopalvelu Tiirassa, julkaistaan Linnut-
vuosikirjan Pikkurarikatsauksessa ja harvalukuisten lajien katsauksessa, sekä yhdistyksen omissa
havaintokatsauksissa.


BirdLife Kanta-Häme ry:n ARK:n säännöt 

 

Aluerariteettikomitean kokoonpano ja yhteystiedot:

Aki Aintila, puheenjohtaja & sihteeri (aki.aintila(at)outlook.com)
Ilkka Hakala, jäsen
Lauri Kokkala, jäsen
Markku Hyvärinen, jäsen
Arttu Valonen, jäsen


ARK:n uusin havaintokatsaus (pdf-tiedosto)


Alueharvinaisuuksien ilmoittamisesta

Alueharvinaisuushavainnot kannattaa ilmoittaa erillisellä lomakkeella, lomakepohja ja täyttöohjeet
löytyvät BirdLifen sivuilta ( https://www.birdlife.fi/havainnot/harvinaisuudet/ilmoittaminen/ ).
Havaintojen käsittely helpottuu huomattavasti, kun kirjallinen kuvaus havaintotilanteesta,
havaituista tuntomerkeistä, perusteet samannäköisten lajien poissulkemisesta sekä muut tiedot
havainnosta ovat selkeästi eriteltynä. BLKaH:n ARK:lle havaintoilmoituksena riittää myös riittävän
laadukkaat valokuvat esimerkiksi Tiiran havaintoon liitettynä, tai vapaamuotoisesti täytetty lomake,
josta löytyvät lomakepohjaa vastaavat tiedot. Alkuperäismuistiinpanojen tekeminen ja lähettäminen
havaintoilmoituksen liitteenä on erityisen tärkeää silloin, kun havainnolla on vain yksi
havainnoitsija eikä linnusta ole valokuvia.
Alkuperäismuistiinpanot ja havaintoilmoitus olisi hyvä täyttää mahdollisimman pian
havaintotilanteen jälkeen, kun tapahtumat ja tuntomerkit ovat vielä tuoreessa muistissa.
Käytännössä lomakkeeseen ei tarvitse kirjoittaa höyhenentarkkaa kuvausta kirjasta katsottuja
tuntomerkkejä, sen sijaan rehellisyys on tärkeää ja kuvauksen pitää rakentua maastossa havaituista
tuntomerkeistä. Joissain tapauksissa lajinmäärityksen tueksi tarvitaan myös tarkempi ikämääritys,

tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tiettyihin ikäluokkiin sopivat vain tietyt tuntomerkit, hyvänä
esimerkkinä sirot suohaukat ja rarikotkat. Kuvaus havaintotilanteesta on olosuhteiden arvioinnin
takia tärkeää. Käsittelyssä käytettävillä kriteereillä tarkoitetaan sitä, että havainnosta on nähtävä
tarvittava määrä tuntomerkkejä lajinmäärityksen varmistamiseksi.

 

ARK:n lajilista

 

ARK:n fenologialista

 

Birdlife Kanta-Häme

BirdLife Kanta-Häme ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi | Tietosuojaseloste